Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája

Az intézmény címe: 4622 Komoró, Petőfi utca 18. 

Intézményvezető: Dr. Jánváriné Bakó Katalin

Telefonszám: 0645/449-020 

Honlapja: http://komoroiskola.lapunk.hu/ 

Innovatív iskola pályázat: http://komoro.innovativiskola.hu/

Iskolatörténet:

 

Az iskoláról már az 1840-es években találhatók feljegyzések, bizonyítékok létezéséről.

Az iskola 1976-tól 1985-ig Tuzsér központtal közös igazgatású intézményként működött, önállóságát 1985. szeptember 1-én nyerte vissza.

A régebbi épület 1989-ben épült: 4 tanterem, 2 előadóterem, szertárak,tornaterem, 300 adagos konyha, ebédlő található az épületben. Itt került elhelyezésre a felső tagozat.

Az új épület 2002. szeptember 1-én került átadásra: 4 tanterem, 1 technika terem, szertár, orvosi szoba és egy közösségi terem található benne. Itt az alsó tagozat került elhelyezésre.

Sajnos a létszámcsökkenés miatt az új épületet nem használja már az iskola. Állami átadásra sem került, viszont a közösségi terem továbbra is az iskola rendelkezésére áll a nemzeti és hagyományos ünnepeink alkalmával.

2007. szeptember 1-től iskolánk a Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Tagiskolájaként működik.

2013. szeptember 1-től az intézményt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítja.

 

Az iskola, mint szervezet

2015-16. tanév

 

Intézményvezető: Nagy Ferencné

Tagintézmény-vezető: Dr. Jánváriné Bakó Katalin

 

Osztályfőnökök, tanítók:

1. Szilágyiné Király Mónika

2. osztály: Szabóné Laczai Tünde

3. osztály: Bicskeiné Lizák Csilla

4. osztály: Baloghné Borbély Mária 

5. osztály: Károlyné Ignácz Ildikó

6. osztály: Markovics Attiláné

7. osztály: Nagyné Barnai Zsuzsanna 

8.osztály: Kántorné Lippai Anita

 

Munkaközösség vezetők:

Alsó tagozat: Bicskeiné Lizák Csilla

Osztályfőnöki munkaközösség: Markovics Attiláné

Család- és gyermekvédelmi felelős: Nagyné Barnai Zsuzsanna

Tankönyvfelelős: Nagyné Barnai Zsuzsanna

Diákönkormányzatot segítő tanár: Ficsóri Erika

 

Iskolatitkár: Palágyi Istvánné

 

Technikai dolgozók: Molnár Mihályné 

Rajó Emília

 

Szaktanárok:

Ficsóri Erika:                                                            angol nyelv

Dr. Jánváriné Bakó Katalin:                                  német nyelv, testnevelés, gyógytestnevelés

Kántorné Lippai Anita:                                           biológia, testnevelés

Károlyné Ignácz Ildikó:                                           földrajz

Markovics Attiláné:                                                  matematika, kémia

Nagyné Barnai Zsuzsanna:                                     magyar nyelv és irodalom

 

Iskolánkról

A 2015-16. tanévben iskolánk létszáma 105 fő. A környező településekről 21 tanuló jár át iskolánkba.

Szeretnénk iskolánkat vonzóvá tenni, hogy minél több tanuló szülője válassza intézményünket.

Ennek érdekében pedagógusaink a mindennapi nevelő és oktató munkájukban a következő pedagógiai elveket szeretnék érvényre juttatni:

Az iskolában olyan családias légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, jól érzik magukat.

Az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók ismeretének, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedékeket kívánnak nevelni- az iskolalehetőségeinek határain belül-a rájuk bízott gyermekekből.

 

Alapelveink érdekében:

 • a tervszerű nevelő és oktatómunka a tanulók alapkészségeit fejleszti és a mindennapi életben hasznosítható, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújt;

 • az iskola oktatótevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk;

 • a tanulókat fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre, az önművelésre;

 • törekszünk az emberek közötti kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására;

 • a szociokulturális hátrányok leküzdésére esélyt kell teremteni minden gyerek számára, ehhez hatékony felzárkóztató munka szükséges;

 • a megfelelő továbbtanulási arány, a helyes pályaválasztás reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi;

 • szeretnénk elérni, hogy a tanulók körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának becsülete legyen;

 • törekszünk a humánumra, az egyéni és a közösségek iránti tiszteletre;

 • szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülőföld iránti szeretet.

 • Iskolánk a szülőkkel, a fenntartóval ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

 

Ennek érdekében:

 • rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel,a családokkal, a fenntartóval,az önkormányzattal,

 • igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők és az érdeklődők,

 • iskolánk nevelőtestülete továbbra is fontos feladatának tartja,hogy ünnepeink, rendezvényeink alkalmával nyitott legyen a falu lakossága előtt, a kulturális élet központja legyen.

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását a tanítási órán kívüli tevékenységek is segítik.

Fontos feladat az iskola névadójának, Petőfi Sándor emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés március 14-én az 1848/49-es forradalomról és szabadság-harcról és Petőfi Sándorról.

Minden tanévben iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:

 • március 15. évfordulóján,

 • gyermeknapon,

 • a 8. osztályballagásakor,

 • október 6. és 1956. október 23. évfordulóján.

 • A Mikulás napi vetélkedő, a karácsonyi ünnepség, a farsangi jelmezes felvonulás, műsoros délután igen nagy élményt nyújt gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyarán

 • Évi egy alkalommal kerül sor a szülők és nevelők jótékonysági báljára.

 • Az országjáró kirándulások hagyománya, a Szívügyem az egészségem akció megszervezése hosszú évekre nyúlik vissza.

 • Az iskolai diákönkormányzat fogja össze a házibajnokságokat, rajz- mese – és versmondó versenyeket, vetélkedőket. Lehetőség szerint papírgyűjtési akciókat szerveznek minden tanévben.

 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 2015-16. tanévben, iskolánkban a következő szakkörök indultak:

angol szakkör 8. osztály

Ficsóri Erika

biológia szakkör

Kántorné Lippai Anita

   

kémia szakkör

Markovics Attiláné

matematika szakkör 3-4. osztály

Bicskeiné Lizák Csilla

matematika előkészítő 8. osztály

Markovics Attiláné

magyar előkészítő 8. osztály

Nagyné Barnai Zsuzsanna

német szakkör

Dr. Jánváriné Bakó Katalin

sportkör

Kántorné Lippai Anita

sportkör

Dr. Jánváriné Bakó Katalin

Boróka népdalkör

Marczisné Királyházi Diána

 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük.

A versenyek vetélkedők, bemutatók megszervezését, a tanulók felkészítését az iskolapedagógusai végzik.

A Liget Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai néptánc oktatást, a Garabonciás Művészeti iskola tanára hangszeres zeneoktatást folytatnak intézményünkben.

Az iskolánk nyitottság a része a nevelőmunkánknak, szoros együttműködést feltételez tanítványaink családjaival, és minden gyermekérdeket szolgáló nevelési tényezővel. Fontosnak tartjuk a nyitottság érvényesülését az iskolai közösségek belsőéletében, az emberi kapcsolatok alakulásában. Az iskola sokszínű kínálatával szeretnénk kompenzálni a kistelepülés hátrányát,a művelődési hiányokat az iskola tanulói számára.